فرایند پایگاه عرضه اطلاعات

الف- فرایند سرویس دهی به کاربران

1.کاربران شامل: کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی

2. راهنمایی جهت استفاده از منابع الکترونیکی

3. در صورت دریافت به منبع مورد نیاز: دریافت منابع از پایگاه های اطلاعاتی

4. در صورت عدم دریافت به منبع مورد نیاز: ارجاع موردی به واحد آی تی

5. دانلود، ذخیره و چاپ مقالات.

ب- فرایند اطلاع رسانی منابع الکترونیکی جدید

1. تفکیک موضوع نشریات الکترونیکی

2. ارسال لیست تفکیک شده به کانال تلگرام، کتابخانه ها و بیمارستانها

3. ارسال لیست توسط کتابخانه ها و بیمارستان ها به گروه های آموزشی

ج- فرایند نظارت بر ایستگاه های کاری

1. به روز نمودن نرم افزارها

2. حذف فایلهای ذخیره شده توسط کاربران

3. نصب نرافزارهای مورد نیاز کاربران