فرایند مرجع

 1- مراجعه کاربر به بخش مرجع

2- مشخص شدن نیاز کاربر از طریق پرشس از کتابدار

3- کمک در بازیابی منابع مورد نیاز کاربر

4- جستجوی اطلاعات کتابشناختی منبع مورد نیاز توسط کتابدار یا کاربر

5- امانت منبع به کاربر طبق ضوابط کتابخانه

 فرآیند مرجع مجازی

1- کاربر وارد سایت  کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا  کرمانشاه می شود.

2- وارد قسمت پرسش از کتابدار می شود.

4- مشخصات خودرا پر می کند وپرسش خودرا بوسیله ایمیل به کتابدار مرجع ارسال می نماید.

5- پس از دریافت پرسش توسط کتابدار، پاسخ به کاربر ارسال می شود.

فرآیند استفاده از منابع الکترونیکی

1- کتابدار مرجع، کاربران را در استفاده از منابع الکترونیکی راهنمایی می نماید.

2- ابتدا انتخاب گزینه مرور، بعد رسته ها ومجموعه ها، سپس مرور رکوردها بر اساس فیلدهای موجود مانند موضوع صورت می گیرد.

3- بازیابی نتایج، انتخاب منبع و سپس دانلود انجام می شود.