فرایند فهرستنویسی

 فرآیند 1 : چک فاکتور کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید تخصصی آبان ماه بصورت سالانه

1-  بررسی عنوان کتاب با فاکتور   

2-اعلام کسری کتابهای خریداری شده به واحد سفارشات کتاب 

 

فرآیند2 - ثبت منبع اطلاعاتی کتب(لاتین و فارسی)د ر دفتر ثبت کتابخانه

1.کل کتابهای خریداری شده و اهدایی لاتین و فارسی،  ممهور به مهر مالکیت کتابخانه می گردد

 

فرآیند 3-  جستجوی منبع کتاب فارسی و لاتین در فهرست کتابخانه ملی،  کتابخانه کنگره، بریتانیا، کتابخانه ملی پزشکی آمریکا

1.  جهت تسریع در امر فهرستنویسی کل منابع در وب سایت های فوق مورد سرچ و بررسی قرار می گیرد

 

فرآیند 4.فهرستنویسی بنیادی منبع (فهرستنویسی توصیفی، موضوعی، اختصاص شماره راهنما) 

1. کتابها قبل از عملیات فهرستنویسی در نرم افزار پارس آذرخش، و فیلد عنوان مورد جستجو و بررسی قرار می گیرد

2. کتابها لاتین و فارسی در قسمت فهرست تحلیلی موضوع وشماره رده کتاب داده می شود.

3. کتابها لاتین و فارسی در قسمت فهرست توصیفی اطلاعات کتاب شناختی داده می شود.

4. شماره کاتر عنوان و نویسنده از طریق نشانه مولف فارسی و کارتر سن برن داده می شود.

 فرآیند 5.فهرستنویسی غیر بنیادی   

1. یافتن شماره مدرک مورد نظر کتاب و افزودن شماره ثبت نسخ جدید در برگ چاپی.

2. ایجاد مدرک مشابه طی فرآیند تصحیح اطلاعات کتب

فرآیند 6. ورود اطلاعات کتب فهرست شده به نرم افزار کتابخانه

1. کلیه کتابهای فهرست شده ی لاتین و فارسی و اهدایی، وارد نرم افزار پارس آذرخش می گردد.

                       

فرآیند 6. چک اطلاعات وارد شده به نرم افزار کتابخانه

1. بعد از ورود اطلاعات به نرم افزار کلیه اطلاعات فهرستنویسی توصیفی و تحلیل کتاب وشماره بازیابی کتاب چک می شود.

2. اشکالات موجود در ورود اطلاعات تصحیح می گردد.

 

فرآیند 7. پرینت عطف و بارکد منابع (کتب لاتین و فارسی).

فرآیند8. کنترل نهایی منابع جهت قرار گرفتن در قفس ها وارسال به بخش امانت

1. کل کتابها بعد از عملیات پرینت مورد بررسی قرار می گیرد.

2. اشکالات موجود در عطف و بارکد کتابها جهت تصحیح به اپراتور سیستم مرجوع می گردد.

3. کتابها به بخش امانت ارسال می شود