فرایند امانت کتاب

الف-  امانت کتاب

1-انتخاب کتاب مورد نظر توسط کاربر

2- مراجعه کاربر به میز امانت

3- جستجوی نام کاربر براساس مشخصات

4- بررسی پروفایل کاربر درخواست کننده در سیستم کتابخانه

5-  امانت کتاب به کاربر                                                                                    

ب-  عودت کتاب

1-    تحویل کتابهای امانتی به مسئول بخش امانت کتابخانه

2-    خارج کردن کتابهای امانتی از فایل فرد متقاضی

3-    آیا کتاب دیرکرد دارد؟    آیا کتاب دیرکرد ندارد؟

4-     در صورت دیرکرد: تذکر شفاهی به کاربر. ودر صورت تکرار به ازای هر روز تاخیر جریمه دریافت می گردد.

5-    تحویل کتاب به مسئول  بخش و قراردادن آنها در قفسه های مربوطه

                                                     ج-  فرآیند وجین

1- انتخاب کتابهای قدیمی و ویرایش گذشته

2-  خارج نمودن شماره ثبت کتابها از سیستم کتابخانه

3- خارج نمودن شماره ثبت کتابها از دفتر ثبت

4- انتقال کتابها به واحد اسناد دانشگاه جهت امحاء

د-  فرآیند تسویه حساب

1- تحویل تمامی کتابهای امانتی به بخش امانت کتابخانه

2- تایید و امضای برگه کاربران پزشکی وتحصیلات تکمیلی توسط بخش نشریات به منظور تحویل پایان نامه ها

3- بررسی پروفایل کاربرها وابطال کارت عضویت آنها

4- مهر وامضای نهایی برگه ی کاربران

ه-  خرید منابع اطلاعاتی چاپی الکترونیکی

1- برگزاری جلسه در خصوص تامین بودجه وشرکت در نمایشگاه کتاب

2- تهیه و دریافت لیست کتابهای مورد نیاز از گروه های آموزشی و دانشجویان عضو

3- خرید از نمایشگاه کتاب

4- دریافت کتاب های خریداری شده

5- کنترل کتاب های دریافتی با فاکتورهای آنها

6- آیا کسری دارد؟   بله: پیگیری لیست کسری ها                       خیر: ارسال به  مراکز تابعه یا بخش فهرست نویسی