تازه های کتاب فارسی

لیست کتب فارسی خریداری شده بیمارستان امام رضا کرمانشاه-آذر ماه98

ردیف

عنوان

سال

1

نورولوژی بالینی امینف

2018

2

اصول مصاحبه بالینی بر اساس5 DSM

جلد اول و دوم

1397

3

بیماری های کلیه و مجاری ادراری هاریسون

2018

4

بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی هاریسون

2018

5

بیماری های گوارش هاریسون

2018

6

هماتولوژی هاریسون

2018

7

آنکولوژی هاریسون

2018

8

بیماری های کبد و مجاری صفراوی هاریسون

2018

9

عفونی ویروس هاریسون

2018

10

بیماری های مغز و اعصاب هاریسون

2018

11

بیماری های غدد هاریسون

2018

12

عفونی باکتریال هاریسون

2018

13

بیماری های قلب هاریسون

2018

14

بیماری های تنفس هاریسون

2018