ساعات کار کتابخانه

ساعات کار بخش های کتابخانه به شرح ذیل می باشد:
بخش امانت و پایگاه عرضه اطلاعات: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به استثناء روزهای تعطیل رسمی و
روزهای پنجشنبه و جمعه از 8 صبح لغایت 13.

بخش فهرستنویسی و آماده سازی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 14 و روز پنج شنبه تا ساعت 13.

سالن مطالعه آقایان  و خانمها: بصورت شبانه روزی فعال می باشد.