معرفی پرسنل کتابخانه

شهاب چهری                                                                
مسئول کتابخانه - کارشناس ارشد اطلاع رسانی
تلفن تماس:                     34276298-083
ایمیل:                    schehri@kums.ac.ir 

عکس شهاب


 داود محمدی - کارشناس اطلاع رسانی 
جانشین و مسئول بخش امانات و سفارشات
تلفن تماس:                 34276298-083
ایمیل: davoudmohammadi94@gmail.com 

داود


 شهین کرمی - کارشناس اطلاع رسانی - مسئول بخش پایگاه عرضه اطلاعات 
تلفن تماس:    34276298-083 
ایمیل: Sh.karami@yahoo.com 
 فاطمه سعیدی پور - کارشناس اطلاع رسانی - مسئول بخش فهرستنویسی 
تلفن تماس:   34276298-083
تارا افتخاری نسب - کارشناس اطلاع رسانی - مسئول بخش کتابدار بالینی 
تلفن تماس: 34276298-083  
ایمیل:   Taranasab86@gmail.com
 کلثوم پرویزی – کارشناس روانشناسی – مسئول بخش بخش آماده سازی منابع 
تلفن تماس:  34276298-083