کارگاههای آموزشی سال 98

 

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه اول سال98

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

روش تحقیق کیفی

98/2/29

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

علیرضا خاتونی

آشنایی با سامانه نوپا

98/3/22

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

کارگاههای آموزشی 97

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه چهارم سال 97

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

وضعیت

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی

97/11/10

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

انجام شد

کارگاه مطالعات مرور سیستماتیک

97/12/15

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

انجام شد

کارگاه آموزشی Clinicalkey

97/12/19

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

انجام شد