کارگاههای آموزشی سال 98

 

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه اول سال98

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

روش تحقیق کیفی

98/2/29

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

علیرضا خاتونی

آشنایی با سامانه نوپا

98/3/22

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری


تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه دوم سال98

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

   ClicalKey و  Scopus

98/4/12

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 Scopus اسلاید

اسامی

شهاب چهری

   ClicalKey و  Uptodate

98/5/17

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 Clinicalاسلاید

اسامی

شهاب چهری

   ClicalKey و  Uptodate

98/5/23

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 Uptodateاسلاید

اسامی

شهاب چهری

 

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه سوم سال98

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

پایگاهUptodate  

98/7/14

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

   ClicalKey و  Uptodate

98/8/23

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

   ClicalKey و  Uptodate

98/9/2

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

Embase پایگاه

98/9/13

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

 

 

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه چهارم سال98

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

  ClicalKey و Uptodate

98/10/4

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید Uptodate

اسامی

شهاب چهری

  ClicalKey و Uptodate

98/11/15

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید Clinicalkey

اسامی

شهاب  چهری

کارگاههای آموزشی سال 99

تقویم آموزشی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سه ماهه دوم سال99

 

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

سامانه نوپا

5/12/ 99

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

پایگاه Clinicalkey

99/5/15

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

اسلاید

اسامی

شهاب چهری

استرداد مقالات

 

 

مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

99/8/12

 

 

 

99/8/27

اعضای هیات علمی،دستیاران،کارکنان

 

اعضای هیات علمی،دستیاران و کارکنان

اسلاید

 

 

اسلاید

اسامی

 

 

اسامی

علیرضا خاتونی

 

دکتر رویا صفری