تماس با ما

کرمانشاه- بلوار پرستار- مجتمع آموزشی درمانی امام رضا(ع) - واحد کتابخانه 
شماره تلفن تماس:   34276298-083             فاکس:  342776298 -083              ایمیل:  imamrezalib@kums.ac.ir   
عکس بیمارستان